TRANG CHỦ  |       TUYỂN SINH    |    E-MAIL NỘI BỘ  |   LIÊN HỆ 
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG - CƯSUÊ-CƯM'GAR-ĐĂKLĂK
GIỚI THIỆU CHUNG

+

Lịch sử nhà trường

+

Ban giám hiệu

+

Chi bộ nhà trường

+

Tin tức Chi bộ

+

Cơ sở vật chất

+

Tiểu sử Lê Hồng Phong
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

+

Tin nhà trường

+

Tin Công Đoàn

+

Tin Đoàn-Đội

+

Tin ngành giáo dục
TỔ CHUYÊN MÔN

+

Tổ Văn phòng

+

Toán - Lý - Tin

+

Ngữ Văn

+

Sử-Địa-GDCD

+

Ngoại Ngữ-Nhạc-MT

+

Sinh-Hoá-TD

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

+

Thông báo

+

Thời khoá biểu

+

Xem điểm
VĂN HOÁ-VĂN NGHỆ

+

Trang Thơ

+

Trang Văn Học

+

Câu chuyện giáo dục

+

Măng non
TUYỂN SINH
KHO TÀI NGUYÊN

+

Tư liệu giáo dục

+

Bài giảng điện tử

+

Tư liệu khác
HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG
BAN BIÊN TẬP
HỎI ĐÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
Lựơt truy cập
884951
      TIN TỨC CHI BỘ
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2010
Cập nhập ngày 13/12/2010
Báo cáo tổng kết thực hiện qui chế dân chủ năm 2010 và biện pháp thực hiện qui chế dân chủ cho những năm tiếp theo.

ĐẢNG BỘ XÃ CƯ SUÊ             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Chi bộ THCS LÊ HỒNG PHONG

                                            Cư Suê, ngày 9  tháng  12  năm 2010

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2010

           

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

            1/ Thuận lợi:

        - Trong năm 2010 vừa qua nhà trường có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp UBND huyện Cư Mgar, của Đảng uỷ, UBND xã Cư Suê, Phòng giáo dục &  đào tạo Cư Mgar.

            - Trường có chi bộ Đảng độc lập, lãnh đạo và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường, trong đó chi bộ luôn chú trọng đến quá trình thực hiện dân chủ ở cơ quan đơn vị, thường xuyên đôn đốc kiểm tra hoạt động của chính quyền, các đoàn thể.

            - Đội ngũ công chức, viên chức của trường đa số nhiệt tình, năng nổ trong mọi mặt hoạt động. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê luôn được phát huy mạnh mẽ.

            - Đội ngũ cán bộ quản lý của trường ngày càng trưởng thành hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm việc có kế hoạch, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng qui chế, đúng luật pháp của Nhà nước hiện hành.

            2/ Khó khăn:

          - Trường có 90 % con em đồng bào dân tộc thiểu số học tập, đời sống đa số gia đình các em thuộc diện khó khăn, nhiều em nhà ở xa trường, điều kiện đi lại vất vả làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Một số em phải nghỉ học vì kinh tế gia đình khó khăn, một số phụ huynh còn có hiện tượng khoán trắng cho nhà trường.

      - Điều kiện cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật vẫn còn thiếu thốn: trường chưa có nhà vệ sinh kiên cố cho học sinh,nhà hiệu bộ, nhà để xe giáo viên, thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy chưa thật đầy đủ.

     - Đội ngũ giáo viên không đồng đều về chất lượng, cả về ý thức chấp hành kỷ luật và thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

            II/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ LÃNH ĐẠO CỦA  CHI BỘ

            Chi bộ nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo và lãnh đạo. Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường thường xuyên tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số: 71/1998/NĐ-CP và Quy chế 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 về thực hiện dân chủ trong nhà trường.

            Thường xuyên tổ chức cho cán bộ giáo viên, công nhân viên học tập Nghị định 71/1998/NĐ-CP, Quy chế 04/2000/BGD&ĐT và các văn bản có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chuyển tải lên Website của nhà trường để công chức, viên chức thuận tiện theo dõi.

     Tổ chức biên soạn Quy chế cơ quan, qui chế phối hợp giữa hiệu trưởng và ban chấp hành công đoàn, qui chế chi tiêu nội bộ… trên cơ sở các văn bản của Nhà nước hiện hành, như: Nghị định 71/1998/ NĐ-CP; Quy chế 04/2000/QĐ-BGD&ĐT, Luật giáo dục; Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học Phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Luật thi đua, khen thưởng; Luật công chức… Quy chế cơ quan được hội đồng sư phạm nhà trường thông qua trong hội nghị Công chức- Viên chức đầu năm học.

     Kết hợp với Ban thanh tra nhân dân theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Quy chế của nhà trường, các đoàn thể và toàn thể công chức, viên chức, phát hiện xử lý kịp thời những sai sót xảy ra.

III/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

            1/ Những việc đã làm được:

            - Xây dựng Quy chế dân chủ của cơ quan theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên, thông qua Hội nghị công chức, viên chức đầu năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

            - Thực hiện ba công khai theo quy định của Bộ GD&ĐT : thu chi tài chính định kỳ trong từng học kỳ, đảm bảo giải quyết chế độ kịp thời cho người dạy và người học, công khai các quyền lợi và chế độ chính sách đúng theo các văn bản Nhà nước. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà trường, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện qui trình mua sắm, sửa chữa tài sản đúng văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

            - Taọ điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh của trường phát huy tinh thần dân chủ, góp phần vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền xây dựng đoàn thể trong sạch vững mạnh. Khuyến khích quần chúng và học sinh phát hiện những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ giáo viên, góp phần vào việc đấu tranh chống tham nhũng, chống gian lận trong thi cử, chống bệnh thành tích trong giáo dục, chống vi phạm đạo đức nhà giáo và chống những biểu hiện tiêu cực khác.

        - Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường phát huy tối đa dân chủ của các tổ chức này để góp phần xây dựng nhà trường ngày một đi lên. Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra hoạt động của đoàn thể và giải quyết kịp thời những kiến nghị theo đúng thẩm quyền qui định.

            - Triển khai đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm đúng theo tinh thần các văn bản qui định; tổ chức đánh giá công khai, dân chủ đúng qui trình; niêm yết kết quả xếp loại đánh giá sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng trường. Tổ chức bình xét thi đua hàng năm đúng theo văn bản hướng dẫn của Nhà nước và của ngành, bình xét thi đua được công bố công khai, kịp thời giải quyết  những thắc mắc, những kiến nghị của cán bộ giáo viên.

            - Thường xuyên tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra thường xuyên về việc thực hiện qui chế giảng dạy, qui chế đánh giá của giáo viên đối với học sinh. Tổ chức lấy ý kiến của tập thể Hội đồng sư phạm để đi đến quyết định những công việc lớn có tính định hướng cho sự phát triển chung của nhà trường.

            - Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Ban giám hiệu phân công trực tiếp dân tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần. Khi có đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, chi bộ chỉ đạo nhà trường và ban TTND giải quyết  kịp thời, đúng luật, đúng qui trình. Trong năm 2010 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo

            1.2/ Đối với cán bộ, công chức.

             Thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền của nhà giáo theo đúng qui định của Luật Giáo dục, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch và những vấn đề có liên quan đến quyền nghĩa vụ của giáo viên học sinh và liên quan đến sự phát triển chung của nhà trường.

     Thực hiện tốt tinh thần đấu tranh phê và tự phê để thực hiện dân chủ, kỷ cương trong nhà trường, tham gia đóng góp ý kiến cho lãnh đạo nhà trường, có ý thức xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Thực hiện đúng qui định của luật công chức, luật chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

     Hầu hết cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôn trọng đồng nghiệp và người học, giữ gìn danh dự nhà giáo và uy tín nhà trường. Thực hiện đánh giá học sinh công bằng chính xác. Tôn trọng phụ huynh học sinh, thực hiện tốt sinh hoạt và làm nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện gia đình nhà giáo văn hóa và gia đình văn hóa ở địa phương.

            2/ Những hạn chế tồn tại:

            - Trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ còn có tình trạng nể nang dẫn đến việc thực hiện dân chủ không đảm bảo. Vẫn còn dư luận không hay về việc một vài giáo viên đóng góp ý kiến không mang tính xây dựng.

            - Một vài giáo viên chưa nắm vững Quy chế dân chủ và còn thực hiện dân chủ theo kiểu tự do, chưa tôn trọng tập thể và đồng nghiệp gây ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ.

            IV/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

            Việc thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 71/1998/ NĐ- CP, được chi ủy, chi bộ, Ban giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Ban chỉ đạo thực làm tốt công tác xây dựng quy chế, tuyên truyền, triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện đúng theo quy định, góp phần làm cho các hoạt động của nhà trường ngày càng đi vào nền nếp và ổn định.

            Tinh thần phê bình và tự phê bình của công chức, viên chức ngày càng nâng cao, thực hiện đầy đủ vấn đề “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”  tạo ra khối đoàn kết, nhất trí cao trong cơ quan. Thực hiện công tác ba công khai đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

      Việc đánh giá cán bộ, công chức và đánh giá thi đua cuối năm được thông qua tập thể để đánh giá và được công khai rõ ràng. Ban giám hiệu và lãnh đạo các đoàn thể kịp thời giải quyết những vướng mắc, trong quá trình thực hiện tạo được niềm tin cho cán bộ giáo viên và học sinh.

            Tuy nhiên vẫn còn một số công chức, viên chức có biểu hiện dựa vào dân chủ đấu tranh phê và tự phê không mang tính xây dựng.

            * Những bài học kinh nghiệm:

      - Phải triển khai đầy đủ các văn bản Đảng của Nhà nước và của ngành đến từng công chức, viên chức, khi cần thiêt thì triển khai cả cho học sinh và phụ huynh một cách đầy đủ. Chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng thực hiện một cách chi tiết, có hiệu quả.

            - Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, nhắc nhở thực hiện. Có kế hoạch sơ kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

            - Trong tổ chức thực hiện công việc phải công khai, công bằng, đánh giá đúng người đúng việc. Trong đánh giá, xếp loại công chức, viên chức phải chính xác mang tính thuyết phục và mang tính xây dựng .

            - Thủ trưởng cơ quan phải tôn trọng, gần gũi với mọi người, tránh mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, mệnh lệnh hành chính trong công việc, phải biết lắng nghe ý kiến của quần chúng, chọn lọc thông tin, xữ lý thông tin chính xác, trung thực. Tránh mọi biểu hiện bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện phân công, phân nhiệm phải đúng người đúng việc và mang tính thuyết phục. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các văn bản, các qui chế đang hiện hành kịp thời.

            - Giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm phát sinh, nếu không nằm trong phạm vi giải quyết của cấp mình quản lý phải lập hồ sơ đề nghị cấp trên giải quyết, xử lý kịp thời không để dây dưa kéo dài.

            - Trong giải quyết công việc phải nghiêm minh, tránh vị tình vị nể.

            - Thường xuyên phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cư quan đơn vị.

            - Đối với công chức, viên chức phải mạnh dạn đấu tranh cho dân chủ và sự tiến bộ của nhà trường. Thực hiện đúng Hiến pháp, Pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành… Thực hiện dân chủ phải tập trung, quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ.

            V/ NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM VỀ THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO.

            1/ Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nhị định 71/ 1998/ NĐ- CP, Quy chế 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 về thực hiện dân chủ trong nhà trường và các Quy chế, các văn bản có liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đến từng công chức, viên chức, học sinh và phụ huynh của trường.

            2/ Bổ sung hoàn thiện qui chế trường học của đơn vị.

            3/ Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của chi chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, đội thiếu niên trong quá trình thực hiện. Tăng cường trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của ban thanh tra nhân dân.

             4/ Phát huy vai trò của quần chúng trong việc giám sát quá trình thực hiện, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia bàn bạc, xây dựng và quản lý nhà trường. Tranh thủ ý kiến của phụ huynh, học sinh trong công tác đánh giá hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

            5/ Từng bước đổi mới hình thức quản lý của đội ngủ lãnh đạo. Thực hiện gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và hết mình phục vụ nhân dân. Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá.

            6/ Tranh thủ sự quan tâm của Đảng uỷ xã, sự phối hợp của các đoàn thể trong ngoài nhà trường đặc biệt là tranh thủ sự chỉ đạo của Phòng giáo dục & Đào tạo, UBND huyện để từng bước xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vào các năm tiếp theo.    

            7/ Công khai hóa các khoản thu, chi trong nhà trường. Thực hiện công khai đánh giá công chức và đánh giá xếp loại thi đua hàng năm.

            8/ Tập trung bồi dưỡng quần chúng, phát triển đảng cho quần chúng ưu tú để tăng cường sức mạnh cho phong trào.

            9/ Tập trung giải quyết hoặc đề nghị cấp trên giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, để lập lại kỷ cương trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ.

            10/ Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ, và trách nhiệm; dân chủ gắn liền với kỷ luật kỷ cương trong nhà trường. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

 

Nơi nhận:                                                                      BÍ THƯ

- Đảng uỷ xã Cư Suê ( báo cáo)                                                           (Đã ký)

-Phòng GD&ĐT Cư Mgar(Để B/C)

- Lưu VT                                                                                           Nguyễn Hữu Công

 


Các tin khác
   Học tập “phong cách học tập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học cho thế hệ trẻ
  
   Hồ Chí Minh: Về văn hóa đạo đức người thầy giáo
   Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức thanh niên
   Để dân tin Đảng, Nghị quyết phải trở thành thực tiễn
   Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2011)
   Đảng viên là đầu tàu xây dựng biển đảo
   Danh sách và tiểu sử 14 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI
   Tóm tắt tiểu sử Nguyễn Phú Trọnng Tổng bí thư ban chấp hàng TW Đảng CSVN khoá XI
   Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp
   Học Bác về thái độ trước cái xấu
   Bác Hồ và “quê hương nghĩa trọng tình cao”
   Gắn Cuộc vận động với Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác
   Với Bác Hồ, đạo đức không phải để nói suông
 
TIN NHÀ TRƯỜNG
Trường THCS Lê Hồng Phong Hôi nghị CC,VC năm học 2014-2015
TIN NGÀNH GIÁO DỤC
Phòng GD&ĐT CưM'gar hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 & triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015
TUYỂN SINH
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2014-2015
HÌNH ẢNH
Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường
THÔNG BÁO

Xếp hạng điểm thi đại học các trường THPT trong tỉnh Đắk Lắk(17/9/2014)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS trên địa bàn CưM'gar năm học 2013-2014(15/9/2014)

(Tệp 2) Mẫu đơn HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP(10/9/2014)

(tệp 1)THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP (10/9/2014)

Kế hoạch TS năm học 2014-2015(2/6/2014)

Qui chế tuyển sinh (24/4/2014)

Thông tư 43/2012-BGDĐT ban hành điều lệ thi GVCN Giỏi(6/3/2014)

Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục (tệp 02)(1/12/2013)

Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục(Tệp 01)(1/12/2013)

Hướng dẫn viết SKKN(27/10/2013)
PHIM TƯ LIỆU
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Địa chỉ: Thôn 2 Xã CưSuê - Huyện CưMgar - Tỉnh ĐăkLăk

Design: Nguyễn Ngọc Đức (ĐT: 0935.070.410   Email: ngocducnbkcmg@gmail.com)